B

5:51 chiều

B (Dược chất)

Tập hợp tất cả các dược chất có chữ cái bắt đầu là chữ B. Tổng cộng có 28 dược chất (dược thư 2015), nhấp vô từng dược chất sẽ hiện ra thông tin chi tiết của dược chất đó.

 1. Bacitracin.
 2. Baclofen.
 3. Bạc sulfadiazin.
 4. Bari sulfat.
 5. Beclometason.
 6. Benazepril.
 7. Benzathin penicilin G.
 8. Benzoyl peroxid.
 9. Benzyl benzoat.
 10. Benzylpenicilin.
 11. Benzylthiouracil.
 12. Betamethason.
 13. Betaxolol.
 14. Bexaroten.
 15. Bezafibrat.
 16. Biotin.
 17. Biperiden.
 18. Bisacodyl.
 19. Bismuth subcitrat.
 20. Bisoprolol.
 21. Bleomycin.
 22. Bromhexin hydroclorid.
 23. Bromocriptin.
 24. Budesonid.
 25. Bupivacain hydroclorid.
 26. Buprenorphin.
 27. Busulfan.
 28. Butylscopolamin.

 

Nguồn: Dược thư 2015 (lần xuất bản thứ hai).