A

2:44 chiều

A (Dược liệu)

Tập hợp tất cả các dược liệu có chữ cái bắt đầu là chữ A theo "Từ điển cây thuốc Việt Nam (Bộ mới) tập 1". Tổng cộng có 16 dược liệu, nhấp vô từng dược liệu sẽ hiện ra thông tin chi tiết của dược liệu đó.

 1. Actisô.
 2. A kê.
 3. A tràng dạng kén.
 4. Anh đào.
 5. Anh thảo SaPa.
 6. Áo cộc.
 7. Áp nhi cần.
 8. Ắc ó.
 9. Âm địa quyết.
 10. Âm địa quyết lá cà rốt.
 11. Âm địa quyết lông nhung.
 12. Âm thạch quyết.
 13. Âm thạch quyết nắp tròn.
 14. Ấu.
 15. Ấu dại.
 16. Ấu nước.

 Đã xong phần A...!

Nguồn: Từ điển cây thuốc Việt Nam (Bộ mới) tập 1.